1. Dr. Haragobinda Borkakoty, Principal i/c, Ph.: 09435410837 (M) email: borkakotyharagobinda@gmail.com
  2. Sri Khirod Chetia, U.D.A. (Senior Assistant) Ph.: 09531156914 (M)
  3. Sri Gobin Hazarika, Library Bearer  Ph.: 09435426683 (M) 09435747081 (M)
  4. Sri David Saikia, Computer Asstt. Ph.: 09401449184 (M)